Rozwód

W sytuacji gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzeczenie rozwodu skutkuje ustaniem małżeństwa.

 

Orzekając rozwód sąd orzeka także czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia i rozpadu małżeństwa. Jednak na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, wówczas sytuację taką traktuje się jakby żadne z małżonków nie ponosił winy za rozpad małżeństwa. Orzeczenie przy rozwodzie o winie jednego z małżonków ma dalekosiężne skutki, bowiem na podstawie art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na małżonka uznanego przez sąd za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, można nałożyć obowiązki alimentacyjne na rzecz drugiego z rozwiedzionych małżonków. Jest to więc obowiązek alimentacyjne niezależny od obowiązku łożenia alimentów na dzieci. Rozwód może zostać orzeczony po uwzględnieniu pozwu, który należy złożyć do Sądu Okręgowego na obszarze którego oboje małżonkowie mieli miejsce zamieszkania, jeśli choć jeden z nich nadal tam zamieszkuje. Jeżeli jednak małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub żadne z nich już nie mieszka w takim mieszkaniu, wówczas pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Opłata od pozwu wynosi 600 złotych i powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy właściwego Sądu Okręgowego. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pozwu.

Czytaj więcej...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bilingów i podsłuchów

W dniu 30 lipca 2014r Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zasad inwigilacji, pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania i przechowywania przez służby. Stwierdził niekonstytucyjność przepisów określających katalog informacji o jednostce zbieranych za pomocą środków technicznych w działaniach operacyjnych oraz zasady przetwarzania zebranych danych, które nie mają znaczenia dla toczącego się postępowania. Trybunał uznał, że przepisy są nieprecyzyjne, podkreślił również brak niezależnego organu kontrolującego zasadność ich pozyskiwania.

Czytaj więcej...

ZUS kwestionuje wysokość składek z umów cywilnoprawnych

ZUS sprawdza wysokość składek z umów cywilnoprawnych i występuje z roszczeniami przeciwko przedsiębiorcom

 

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu, gdy wykonywanie umowy jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Osoby ubezpieczone mogą posiadać jednocześnie kilka tytułów do objęcia ubezpieczeniem np. osoba będąca pracownikiem spełniająca jednocześnie warunki do objęcia jej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, jest obejmowana ubezpieczeniem tylko z tytułu stosunku pracy pod warunkiem, że podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym okresie. Ma to istotne znaczenie dla zleceniobiorcy gdyż przekłada się wprost na kwotę wynagrodzenia którą otrzyma "do ręki".

Czytaj więcej...

Linki do stron WWW - wyrok Trybunału UE

W dniu 13 lutego 2014r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie prejudycjalne dotyczące linków internetowych umożliwiających dostęp do utworów chronionych.

 

Orzeczenie zapadło na gruncie sporu pomiędzy dziennikarzami udostępniającymi swoje artykuły na stronie internetowej wydawcy gazety a administratorem innej strony www, na której zostały umieszczone linki przekierowujące do tych właśnie artykułów. Dziennikarze uznali, że administrator strony udostępniającej linki przekierowujące do artykułów opublikowanych przez inne strony internetowe wykorzystuje bez zezwolenia niektóre ich artykuły udostępniając je swoim klientom i zażądali z tego powodu odszkodowania.

Czytaj więcej...