Linki do stron WWW - wyrok Trybunału UE

W dniu 13 lutego 2014r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie prejudycjalne dotyczące linków internetowych umożliwiających dostęp do utworów chronionych.

 

Orzeczenie zapadło na gruncie sporu pomiędzy dziennikarzami udostępniającymi swoje artykuły na stronie internetowej wydawcy gazety a administratorem innej strony www, na której zostały umieszczone linki przekierowujące do tych właśnie artykułów. Dziennikarze uznali, że administrator strony udostępniającej linki przekierowujące do artykułów opublikowanych przez inne strony internetowe wykorzystuje bez zezwolenia niektóre ich artykuły udostępniając je swoim klientom i zażądali z tego powodu odszkodowania.

 

W dość ciekawym uzasadnieniu Trybunał stwierdził, iż zezwolenie podmiotów prawa autorskiego nie jest konieczne w stosunku do udostępnienia artykułów umieszczonych na stronie internetowej gazety bez żadnych ograniczeń: "udostępnienie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć, odsyłających od opublikowanych utworów chronionych, wolnodostępnych na innej stronie internetowej, skutkuje udostępnianiem użytkownikom pierwszej strony tego utworu i stanowi w związku z tym publiczne udostępnienie. Jednakże mając na uwadze, że brak jest nowej publiczności, w każdym razie zezwolenie podmiotów prawa autorskiego nie jest wymagane dla takiego udostępnienia".

 

Natomiast zezwolenie podmiotu prawa autorskiego byłoby wymagane w sytuacji "(...)w której link, na który można kliknąć umożliwia użytkownikom strony internetowej, na której link ten się znajduje obejście ograniczeń zastosowanych przez stronę, na której znajduje się chroniony utwór w celu ograniczenia dostępu publiczności jedynie dla klientów tejże strony i w ten sposób stwarza interwencję, bez której użytkownicy ci nie mogliby korzystać z utworów rozpowszechnionych (...)"

 

Sentencja wyroku brzmi następująco:

1) Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001r w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że nie stanowi czynności publicznego udostępniania w rozumieniu tego przepisu udostępnianie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć, odsyłających do utworów chronionych, wolnodostępnych na innej stronie internetowej;

2) Art. 1 dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie mogło przyznać podmiotom prawa autorskiego szerszą ochronę w drodze ustanowienia przepisu przewidującego, że pojęcie publicznego udostępniania obejmuje większy zakres działań niż działania wymienione w tym przepisie;